Retigo s.r.o.

Serwis techniczny

Gwarancija

SERWIS

Abyś od samego początku mógł osiągać najwyższe wyniki pracy z urządzeniami RETIGO, stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Wyszokolone osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, zainstalują Twoje urządzenie, wykalibrują je i przekażą Ci najważniejsze wskazówki odnośnie eksploatacji. Wszystko po to, aby urządzenie mogło służyć Ci przez długie lata. Firma RETIGO gwarantuje sprawne funkcjonowanie i profesjonalny serwis. Aby jeszcze bardziej podnieść efektywność gotowania oferujemy swoim Klientom profesjonalne szkolenia kulinarne prowadzone przez zawodowych kucharzy. Szkolenia prowadzone są w miejscu instalacji pieca.

GWARANCJA

Producent gwarantuje sprawne fukcnjonowanie urządzenia przez 24 miesiące od daty instalacji. Gwarancja musi być potwierdzona na karcie gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikłe z wad materiału oraz inne, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie, niepowstałe z winy użytkownika. Gwarancja na żarówki, uszczelki, szyby i inne materiały ulegające naturalnej eksploatacji ograniczona jest do 6 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, eksploatacją lub działaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, nieprawidłowym montażem lub naprawą przez nieautoryzowany serwis, jak również uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich lub sił wyższych.

Kontrola

Firma RETIGO zaleca regularne kontrole serwisowe. Zapobiegnie to poważniejszym uszkodzenim sprzętu oraz zwiększy jego żywotność.

Prewencyjna kontrola serwisowa powinna być zalecana po roku od daty montażu urządzenia.

Podczas takiej kontroli serwis dokonuje szczegółowego przeglądu urządzenia (patrz dokument "Usługi"), zaznaczając na liście wszystkie wykonane czynnościa disgnostyczne i naprawcze. Dzięki temu wszystko jest jasne i czytelne.

Żywotnosć pieca RETIGO

Żywotność urządzenia wynosi 10 lat pod warunkiem dotrzymania poniższych warunków:

  • Regularna kontrola serwisowa co 12 miesięcy
  • Kontrole i naprawy serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowane serwisy RETIGO
  • Musi być prowadzony dokładny rejestr usług serwisowych
  • Wskazóoki zawarte w instrukcji obsługi muszą być bezwzględnie przestrzegane Codzienne utrzymanie, czyszczenie i odkamienianie musi być wykonywane przy użyciu środków RETIGO (RETIGO ACTIVE CLEANER do mycia automatycznego, RETIGO MANUAL CLEANER do mycia ręcznego, PURON K etc.)
  • W przypadku pieca z automatycznym myciem należy używać RETIGO ACTIVE CLEANER
  • Przeszkolenie operatora urządzenia przez kucharza RETIGO musi być udokumentowane w książce serwisowej
  • W przypadku zmiany personelu obsługującego piec musi być przeprowadzone kolejne szkolenie